Apotomopterus tuxeni

http://www.gorodinski.ru/carabus/Apotomopterus tuxeni.jpg
China, N. Yunnan
 
The number of review: 2956