Eustrangalis aeneipennis

http://www.gorodinski.ru/cerambyx/Eustrangalis aeneipennis.jpg
China, S. Gansu
 
The number of review: 327