Eustrangalis latericollis

http://www.gorodinski.ru/cerambyx/Eustrangalis latericollis.jpg
China, Shaanxi
 
The number of review: 346