Euleechia poultoni

http://www.gorodinski.ru/arctiidae/Euleechia poultoni.jpg
China, Sichuan
 
The number of review: 28